Provozní řád TD


Poslání terapeutických dílen (dále jen TD):

Dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností dospělých osob s mentálním, tělesným a kombinovaným (tělesné a mentální) postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie v sociálně terapeutických dílnách MOTÝL, z.ú.

Cíl TD: Rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností klientů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s možností výhledového zařazení do chráněného zaměstnání nebo udržení jejich stávající úrovně vytvářením podnětných aktivit na základě individuálních plánů.

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 16 až 64 let, které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Okamžitá kapacita: 9 klientů v dílně

Klientům je k dispozici sociální pracovník, 3 terapeuti a vedoucí dílny.

Terapeutické dílny v MOTÝL, z.ú. jsou vhodné pro klidné klienty, kteří mají zájem o drobnou rukodělnou činnost a zvládají základní hygienické návyky (nebo s částečnou dopomocí).

1. Provozní doba TD:

Pro klienty: PO až ČT - od 7.00 do 15.00 hod.

PÁ - od 7.00 do 13.00 hod.

(1. pátek v měsíci je sanitární den, klienti nejsou přítomni v TD)

S akcemi mimo pravidelný program poskytované služby jsou klienti předem seznámeni - např. Festival na konci léta, Maškarní ples, návštěvy jiných organizací, výlety.

2. Informace o provozu dílen, jejich programu a další zprávy z činnosti TD jsou uvedeny na webových stránkách zařízení (www.motyl-plzen.cz) i s kontaktním číslem do dílny č. tel. 602 679 334 nebo na vedoucí služby TD č. tel. 723 158 470.

3. Do dílny chodí klienti samostatně, do prostor budovy nemá přístup:

 • Osoba, která není klientem ani zaměstnancem Terapeutických dílen
 • Osoba s teplotou a respiračním onemocněním
 • Osoby, které jsou v karanténě nebo přišly do kontaktu s osobou v karanténě

4.  Při vstupu do zařízení:

 • V šatně se převléká vždy jen jedna osoba.
 • Po převlečení si klient umyje ruce dezinfekčním mýdlem.

5.  V prostorech služby:

 • Klienti budou sedět v pracovních místnostech v dostatečných rozestupech dle pokynů terapeutů, v souladu s aktuálním mimořádným opatřením MZČR. Jejich počet bude max. 4 klienti v jedné místnosti + terapeut.
 • Po návštěvě sociálního zařízení, po pracovní činnosti a před jídlem si klienti vždy pečlivě umyjí ruce dezinfekčním mýdlem a použijí jednorázový ručník.
 • Při příznivém počasí budou vždy přednostně využity venkovní prostory dílny.

6.  Stravování (snídaně, svačina, oběd)

 • Řídí se dle pokynů MPSV.
 • Bude probíhat v menších skupinkách v prostorách služby.

7.  Oblečení a hygienické pomůcky

 • Klienti se převlékají v šatně do pracovního oděvu, který si nosí z domova a přezouvají se do pracovní obuvi. Tašky s převlečením je možné si v šatně nechávat.
 • Pracovní oblečení žádáme měnit max. po 2 použití.
 • Je nutné používat jednorázové kapesníky (papírové) a po jejich použití si vždy umýt ruce.

8.  Sociální kontakt v dílně:

 • V dílně si klienti mezi sebou udržují odstup dle pokynů terapeutů.
 • Klienti si nepodávají ruce, ani se jinak fyzicky nedotýkají.
 • Klienti se nedotýkají ani jídla, či práce jiného klienta.                                                             

9.  Hygiena v zařízení (provádí zaměstnanci)

 • Větrání dle potřeby minimálně však 1x za hodinu, a to minimálně po dobu 10 minut.
 • Mytí podlah dezinfekčním prostředkem.
 • Otírání pracovních ploch dezinfekcí.
 • Mytí WC, klik, zábradlí a ostatních dotykových ploch během dne dezinfekčními prostředky.

10. Nového klienta přijímá sociální pracovník TD. Klient nebo jeho zákonný zástupce vyplní vstupní dotazník určený pro potřeby zařízení. Klient a jeho rodina jsou seznámeni s Provozním řádem TD, který je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby. Ta je se zájemcem sepsána po vzájemné dohodě o nástupu klienta do zařízení s tříměsíční zkušební dobou.

11. Vzhledem k prostorám dílny a její kapacitě je možné přijmout na jeden den 2 vozíčkáře bez vlastního osobního asistenta.

12. Mimo sjednaný termín poskytování služby a nad rámec kapacity může po domluvě s vedoucí služby do dílny docházet pouze 1 klient denně, a to v případě prokázané mimořádné situace v rodině nebo při jiném prokázaném nenadálém životním problému nebo změně. Tato docházka je na základě ústní dohody časově omezena a odvíjí se od návštěvnosti dílny ostatními klienty.

13. Po seznámení se klienta s chodem dílny, aklimatizací v nové prostředí a zapojení se do činnosti, je s klientem sestaven Individuální plán. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který s klientem vybírá denní pracovní činnost, řeší s ním náplň individuálních plánů a klientovy pracovní problémy. Sestavení plánu se účastní klient s klíčovým pracovníkem, sociální pracovník a podle přání klienta i zástupce rodiny nebo jiná blízká osoba.

14. Po dobu přítomnosti klienta v TD a na ostatních aktivitách spojených s činností v TD přebírá zodpovědnost za klienta terapeut.

15. Klienti se po dobu práce v dílně řídí pokyny terapeutů. Každý klient má k dispozici svůj osobní záznamník - notýsek, kam se zapisují důležité poznámky ohledně akcí, plateb apod. Notýsek je nutné mít vždy u sebe při každé návštěvě dílny. Slouží i k písemné komunikaci mezi rodinou a dílnou.

16. Klienti používají bezbariérové klientské WC s vchodem z dílny nebo běžné WC, které sousedí s bezbariérovým.

17. Náhlá nepřítomnost klienta v dílně musí být omluvena včas před domluveným příchodem klienta, a to nejpozději do 7.30 h ráno. Předpokládaná nepřítomnost alespoň den předem. Stačí zaslat SMS na č. tel. 602 679 334.

18. V případě dlouhodobějšího onemocnění klienta může místo něj v domluvený čas docházet jiný klient, který má zájem o častější docházku do dílny. Je výslovně upozorněn, že se jedná jen o dočasnou návštěvu, která končí dnem, kdy nastoupí po nemoci zpět původní klient. Jde pouze o ústní dohodu.

19. Docházka v prázdninových měsících je uzpůsobena potřebám klientů (nahlášené dovolené stálých klientů, nástup nových klientů, kteří hledají např. v době uzavření své domovské organizace jinou službu - v TD budou plnit Individuální plán obecné socializace) a potřebám zařízení (úpravy, opravy, úklid) - vše platí pouze v období červenec, srpen.

20. Neomluvená nepřítomnost klienta po dobu 1 měsíce je brána jako odstoupení od smlouvy a toto uvolněné místo je obsazeno jiným klientem (zájemcem).

21. Službu nelze poskytnout v důsledku naplnění kapacity zařízení, a pokud služba není pro klienta vhodná, protože patří do jiné cílové skupiny, než pro kterou je určena. Dále je možné ze strany poskytovatele službu odmítnout v případě agresivního chování jedince (klienta), rovněž pak v případě infekčního onemocnění klienta, nebo pokud je zájemce o službu závislým na návykových látkách - drogy, alkohol, popř. přímo pod jejich vlivem.

22. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, který bude překážkou v činnosti vykonávané v dílně a klient se nebude moci podílet na programu dílny, bude klientovi doporučena jiná služba odpovídající jeho potřebám.

23. Po dobu přítomnosti klientů v sociální službě (práce v TD, výlety, kulturní akce apod.) je zakázána klientům konzumace alkoholických nápojů, kouření v prostorách zařízení a užívání omamných a návykových látek. Nedodržení této skutečnosti je důvodem k vyřazení klienta ze sociální služby.

24. Pokud je klientovi nalezeno sociálním pracovníkem TD odpovídající zaměstnání v jiné organizaci (chráněná dílna, pracovní rehabilitace apod.), a to se řádnou pracovní smlouvou, je ukončena smlouva o poskytování soc. služby v TD MOTÝL, z.ú. Jestliže se pracovní smlouva váže jen k určitým dnům v pracovním týdnu (méně než 5), je možné smlouvu s MOTÝL, z.ú. uzavřít pouze na zbylé volné pracovní dny.

25. Práce v Terapeutických dílnách probíhá v blocích:

Od 7.00 hod do 9.00 hod. - výroba (prac. terapie)

Od 9.00 hod do 9.30 hod. - snídaně

Od 9.30 hod. do 12.00 hod. - výroba, popř. práce na zahradě, individuální plány

Od 12.00 hod. do 13.00 hod. - činnosti spojené s obědem

Od 13.00 hod. do 14.00 hod. - sociální hry (rozvoj osobnosti klienta)

Od 14.00 hod. do 15.00 hod. - svačina, výroba (prac. terapie), hodnocení

Označené bloky se podle potřeby mohou mezi sebou vyměnit

Pracovní náplň: výroba z ovčího rouna (plstění), ubrousková technika, výroba mýdel, výroba z keramické hlíny, výroba svíček, malování na hedvábí, enkaustika (voskové obrazy), korálkování, malování na trička, výrobky z papíru, výroba kulis pro akce MOTÝL, z.ú., zažehlování korálků, drobné řemeslné práce (natírání, lakování, broušení), textilní výroba, vyšívání.

Sociální hry s různými tématy např.: jak na úřadě, zdravověda, vlastivěda, zeměpis, přírodověda, silniční provoz, vztahy mezi lidmi, nákupy, peníze, domácnost, zaměstnání.

Program může být doplněn o krátká rehabilitační cvičení s pomůckami, hudební, taneční a dramatickou terapii. Klienti se účastní během roku několika vystoupení před veřejností.

26. Snídaně a svačina

Snídani připravují zaměstnanci TD společně s klienty dle rozpisu za dodržení veškerých hygienických předpisů. Pitný režim je pro klienty zajištěn po celou pracovní dobu bez omezení. Klientům je podávána snídaně, svačina a ovoce.

Klienti se podílejí na financování snídaně, svačiny, ovocné misky, pitného režimu (bez omezení) a provozních nákladů spojených s přípravou stravy částkou 70 Kč/den. Z této částky je hrazeno i občerstvení na akcích pořádaných pro klienty v rámci pracovních aktivit v TD (Vánoční posezení s rodiči, Sportovní odpoledne, výlety apod.)

27. Platba za snídani, svačinu, ovocnou misku, pití a provozní náklady spojené s přípravou stravy probíhá vždy na konci období zpětně za uplynulý měsíc dle docházky klienta. Potvrzením je příjmový doklad vyplněný a podepsaný vedoucím služby TD nebo jím pověřeným terapeutem.

28. Oběd pro klienty objednávají terapeuti podle plánu docházky a výběru klienta u externího dodavatele - bistro U Kentaura, Plzeň. Klienti si vybírají z jídelního lístku samostatně oběd na následující týden. Obědy se platí zpětně na konci období, dle objednávek jednotlivých klientů. Cena hlavního jídla - 75 Kč, cena polévky - 20 Kč. Další podrobnosti ohledně obědů poskytne terapeut Markéta Smolařová.

29. Pokud klient vyžaduje ve výjimečné situaci, aby mohl setrvat v zařízení nad rámec provozní doby TD MOTÝL, z.ú., popř. potřebuje další doplňkové služby v mimopracovní době (odvod klienta na určené místo, podporu klienta při jednání apod.), bude každá započatá hodina hrazena částkou 130 Kč.

30. V TD je vedena fotodokumentace klientů při činnosti v dílně, popř. jsou s příslušnými fotografiemi uveřejňovány články v novinách, letáky, zasílány zprávy úřadům o činnosti dílen apod. Pokud klient nebo jeho rodina nesouhlasí, aby byly jeho fotografie zveřejněny, nahlásí tuto skutečnost vedoucí TD.

31. Při práci s osobními daty klientů i se samotnými klienty jsou zaměstnanci MOTÝL, z.ú. vázáni mlčenlivostí. Osobní dokumentace klienta je uchovávána v archivu po dobu 10 let od ukončení smlouvy se službou nebo 10 let po ukončení projektu, v kterém byl klient zapojen.

32. Po domluvě s terapeuty TD je možné využít služeb spolupracujících odborníků (neurolog, psycholog, psychiatr, klinický logoped, fyzioterapeut). Klientům v TD a jejich rodičům je k dispozici sociální pracovník, který jim poradí a pomůže při řešení problémů se získáváním různých sociálních výhod pro osoby se ZP.

33. Klientům jsou doporučovány i další služby jiných zařízení, které vedou k rozvoji klienta po stránce sociální, psychické a pracovní. Pro klienty, kteří mají zájem o umístění na trhu práce, jsou cíleně vyhledávána pracovní místa ve spolupráci s organizacemi zprostředkovávajícími práci pro osoby se ZP a s Úřadem práce.

34. Stížnosti na průběh služby TD, na práci zaměstnanců TD nebo přání a podněty související s činností této sociální služby mohou klienti nebo jejich blízcí uvést do Knihy přání a stížností, která je umístěna v šatně zařízení. Podrobné informace o podávání stížností jsou uveřejněny na nástěnce služby. Klienti jsou o podávání stížností pravidelně informováni při sociálních hrách.

35. Havarijní a nouzové situace v TD a jejich řešení je vyvěšeno na nástěnce - Informace.


Terapeutické dílny nabízí dospělým klientů tyto odpolední zájmové kroužky, které nejsou součástí sociální služby a klient je hradí dle ceníku (letáku s nabídkou) aktivizačních činností:

PO - Keramika v TD MOTÝL, z.ú. - vytváření výrobků z hlíny, ÚT - Klub - vědomostní kroužek v TD MOTÝL, z.ú., ST - Malované písničky - hudebně kreativní kroužek v TD MOTÝL, z.ú. (hotové výrobky si klienti odnášejí domů), ČT - Vaření - příprava lehkých pokrmů. Zájemci o výše uvedené kroužky se mohou přihlásit u vedoucí TD Evy Kepkové.T