Provozní řád TD


Poslání terapeutických dílen (dále jen TD):

Dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností dospělých osob s mentálním, tělesným a kombinovaným (tělesné a mentální) postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie v sociálně terapeutických dílnách MOTÝL, z.ú.

Cíl TD: Rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností klientů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením s možností výhledového zařazení do chráněného zaměstnání nebo udržení jejich stávající úrovně vytvářením podnětných aktivit na základě individuálních plánů.

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 16 až 64 let, které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Okamžitá kapacita: 9 klientů v dílně

Klientům je k dispozici sociální pracovník, 3 terapeuti a vedoucí dílny.

Terapeutické dílny v MOTÝL, z.ú. jsou vhodné pro klidné klienty, kteří mají zájem o drobnou rukodělnou činnost a zvládají základní hygienické návyky (nebo s částečnou dopomocí).

1. Provozní doba TD:

Pro klienty: PO až ČT - od 7.00 do 15.00 hod.

PÁ - od 7.00 do 13.00 hod.

(1. pátek v měsíci je sanitární den, klienti nejsou přítomni v TD)

S akcemi mimo pravidelný program poskytované služby jsou klienti předem seznámeni - např. Festival na konci léta, Maškarní ples, návštěvy jiných organizací, výlety.

2. Informace o provozu dílen, jejich programu a další zprávy z činnosti TD jsou uvedeny na webových stránkách zařízení (www.motyl-plzen.cz) i s kontaktním číslem do dílny č. tel. 602 679 334 nebo na vedoucí služby TD č. tel. 723 158 470.

3. Nového klienta přijímá sociální pracovník TD. Klient nebo jeho zákonný zástupce vyplní vstupní dotazník určený pro potřeby zařízení. Klient a jeho rodina jsou seznámeni s Provozním řádem TD, který je přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby. Ta je se zájemcem sepsána po vzájemné dohodě o nástupu klienta do zařízení s tříměsíční zkušební dobou.

4. Klient, který má zájem navštěvovat zařízení, přestože jeho postižení mu nedovoluje vykonávat samostatně jakoukoliv činnost, která se týká hygieny a nezvládá ani částečně samostatně pracovní aktivity, si musí zajistit vlastního osobního asistenta. Počet klientů s takto těžkým postižením je omezen a je možné přijmout na 1 den pouze 1 klienta.

5. Vzhledem k prostorám dílny a její kapacitě je možné přijmout na jeden den 2 vozíčkáře bez vlastního osobního asistenta.

6. Mimo sjednaný termín poskytování služby a nad rámec kapacity může po domluvě s vedoucí služby do dílny docházet pouze 1 klient denně, a to v případě prokázané mimořádné situace v rodině nebo při jiném prokázaném nenadálém životním problému nebo změně. Tato docházka je na základě ústní dohody časově omezena a odvíjí se od návštěvnosti dílny ostatními klienty.

7. Po seznámení se klienta s chodem dílny, aklimatizací v nové prostředí a zapojení se do činnosti, je s klientem sestaven Individuální plán. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který s klientem vybírá denní pracovní činnost, řeší s ním náplň individuálních plánů a klientovy pracovní problémy. Sestavení plánu se účastní klient s klíčovým pracovníkem, sociální pracovník a podle přání klienta i zástupce rodiny nebo jiná blízká osoba.

8. Klienti se převlékají v šatně do pracovního oděvu, který si nosí z domova a přezouvají se do pracovní obuvi. Tašky s převlečením je možné si v šatně nechávat. Převlečení je nutné si na konci týdne odnést domů k vyprání.

9. Po dobu přítomnosti klienta v TD a na ostatních aktivitách spojených s činností v TD přebírá zodpovědnost za klienta terapeut.

10. Klienti se po dobu práce v dílně řídí pokyny terapeutů. Každý klient má k dispozici svůj osobní záznamník - notýsek, kam se zapisují důležité poznámky ohledně akcí, plateb apod. Notýsek je nutné mít vždy u sebe při každé návštěvě dílny. Slouží i k písemné komunikaci mezi rodinou a dílnou.

11. Klienti používají bezbariérové klientské WC s vchodem z dílny nebo běžné WC, které sousedí s bezbariérovým.

12. Náhlá nepřítomnost klienta v dílně musí být omluvena včas před domluveným příchodem klienta, a to nejpozději do 7.30 h ráno. Předpokládaná nepřítomnost alespoň den předem. Stačí zaslat SMS na č. tel. 602 679 334.

13. V případě dlouhodobějšího onemocnění klienta může místo něj v domluvený čas docházet jiný klient, který má zájem o častější docházku do dílny. Je výslovně upozorněn, že se jedná jen o dočasnou návštěvu, která končí dnem, kdy nastoupí po nemoci zpět původní klient. Jde pouze o ústní dohodu.

14. Docházka v prázdninových měsících je uzpůsobena potřebám klientů (nahlášené dovolené stálých klientů, nástup nových klientů, kteří hledají např. v době uzavření své domovské organizace jinou službu - v TD budou plnit Individuální plán obecné socializace) a potřebám zařízení (úpravy, opravy, úklid) - vše platí pouze v období červenec, srpen.

15. Neomluvená nepřítomnost klienta po dobu 1 měsíce je brána jako odstoupení od smlouvy a toto uvolněné místo je obsazeno jiným klientem (zájemcem).

16. Službu nelze poskytnout v důsledku naplnění kapacity zařízení, a pokud služba není pro klienta vhodná, protože patří do jiné cílové skupiny, než pro kterou je určena. Dále je možné ze strany poskytovatele službu odmítnout v případě agresivního chování jedince (klienta), rovněž pak v případě infekčního onemocnění klienta, nebo pokud je zájemce o službu závislým na návykových látkách - drogy, alkohol, popř. přímo pod jejich vlivem.

17. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, který bude překážkou v činnosti vykonávané v dílně a klient se nebude moci podílet na programu dílny, bude klientovi doporučena jiná služba odpovídající jeho potřebám.

18. Po dobu přítomnosti klientů v sociální službě (práce v TD, výlety, kulturní akce apod.) je zakázána klientům konzumace alkoholických nápojů, kouření v prostorách zařízení a užívání omamných a návykových látek. Nedodržení této skutečnosti je důvodem k vyřazení klienta ze sociální služby.

19. Pokud je klientovi nalezeno sociálním pracovníkem TD odpovídající zaměstnání v jiné organizaci (chráněná dílna, pracovní rehabilitace apod.), a to se řádnou pracovní smlouvou, je ukončena smlouva o poskytování soc. služby v TD MOTÝL, z.ú. Jestliže se pracovní smlouva váže jen k určitým dnům v pracovním týdnu (méně než 5), je možné smlouvu s MOTÝL, z.ú. uzavřít pouze na zbylé volné pracovní dny.

20. Práce v Terapeutických dílnách probíhá v blocích:

Od 7.00 hod do 9.00 hod. - výroba (prac. terapie)

Od 9.00 hod do 9.30 hod. - snídaně

Od 9.30 hod. do 12.00 hod. - výroba, popř. práce na zahradě, individuální plány

Od 12.00 hod. do 13.00 hod. - činnosti spojené s obědem

Od 13.00 hod. do 14.00 hod. - sociální hry (rozvoj osobnosti klienta)

Od 14.00 hod. do 15.00 hod. - svačina, výroba (prac. terapie), hodnocení

Označené bloky se podle potřeby mohou mezi sebou vyměnit

Pracovní náplň: výroba z ovčího rouna (plstění), ubrousková technika, výroba mýdel, výroba z keramické hlíny, výroba svíček, malování na hedvábí, enkaustika (voskové obrazy), korálkování, malování na trička, výrobky z papíru, výroba kulis pro akce MOTÝL, z.ú., zažehlování korálků, drobné řemeslné práce (natírání, lakování, broušení), textilní výroba, vyšívání.

Sociální hry s různými tématy např.: jak na úřadě, zdravověda, vlastivěda, zeměpis, přírodověda, silniční provoz, vztahy mezi lidmi, nákupy, peníze, domácnost, zaměstnání.

Program může být doplněn o krátká rehabilitační cvičení s pomůckami, hudební, taneční a dramatickou terapii. Klienti se účastní během roku několika vystoupení před veřejností.

21. Snídaně a svačina

Snídani připravují zaměstnanci TD společně s klienty dle rozpisu. Pitný režim je pro klienty zajištěn po celou pracovní dobu bez omezení. Klientům je podávána snídaně, svačina a ovocná miska po obědě.

Klienti se podílejí na financování snídaně, svačiny, ovocné misky, pitného režimu (bez omezení) a provozních nákladů spojených s přípravou stravy částkou 70 Kč/den. Z této částky je hrazeno i občerstvení na akcích pořádaných pro klienty v rámci pracovních aktivit v TD (Vánoční posezení s rodiči, Sportovní odpoledne, výlety apod.)

22. Platba za snídani, svačinu, ovocnou misku, pití a provozní náklady spojené s přípravou stravy probíhá vždy na konci období zpětně za uplynulý měsíc dle docházky klienta. Potvrzením je příjmový doklad vyplněný a podepsaný vedoucím služby TD nebo jím pověřeným terapeutem.

23. Oběd pro klienty objednávají terapeuti podle plánu docházky a výběru klienta u externího dodavatele - bistro U Kentaura, Plzeň. Klienti si vybírají z jídelního lístku samostatně oběd na následující týden. Obědy se platí zpětně na konci období, dle objednávek jednotlivých klientů. Cena hlavního jídla - 65 Kč, cena polévky - 15 Kč. Další podrobnosti ohledně obědů poskytne terapeut Markéta Smolařová.

24. Pokud klient vyžaduje ve výjimečné situaci, aby mohl setrvat v zařízení nad rámec provozní doby TD MOTÝL, z.ú., popř. potřebuje další doplňkové služby v mimopracovní době (odvod klienta na určené místo, podporu klienta při jednání apod.), bude každá započatá hodina hrazena částkou 130 Kč.

25. V TD je vedena fotodokumentace klientů při činnosti v dílně, popř. jsou s příslušnými fotografiemi uveřejňovány články v novinách, letáky, zasílány zprávy úřadům o činnosti dílen apod. Pokud klient nebo jeho rodina nesouhlasí, aby byly jeho fotografie zveřejněny, nahlásí tuto skutečnost vedoucí TD.

26. Při práci s osobními daty klientů i se samotnými klienty jsou zaměstnanci MOTÝL, z.ú. vázáni mlčenlivostí. Osobní dokumentace klienta je uchovávána v archivu po dobu 10 let od ukončení smlouvy se službou nebo 10 let po ukončení projektu, v kterém byl klient zapojen.

27. Po domluvě s terapeuty TD je možné využít služeb spolupracujících odborníků (neurolog, psycholog, psychiatr, klinický logoped, fyzioterapeut). Klientům v TD a jejich rodičům je k dispozici sociální pracovník, který jim poradí a pomůže při řešení problémů se získáváním různých sociálních výhod pro osoby se ZP.

28. Klientům jsou doporučovány i další služby jiných zařízení, které vedou k rozvoji klienta po stránce sociální, psychické a pracovní. Pro klienty, kteří mají zájem o umístění na trhu práce, jsou cíleně vyhledávána pracovní místa ve spolupráci s organizacemi zprostředkovávajícími práci pro osoby se ZP a s Úřadem práce.

29. Terapeutické dílny nabízí dospělým klientů tyto odpolední zájmové kroužky, které nejsou součástí sociální služby a klient je hradí dle ceníku (letáku s nabídkou) aktivizačních činností:

PO - Keramika v TD MOTÝL, z.ú. - vytváření výrobků z hlíny, ÚT - Klub - vědomostní kroužek v TD MOTÝL, z.ú., ST - Veselá dílna - kreativní, výtvarný kroužek v TD MOTÝL, z.ú. (hotové výrobky si klienti odnášejí domů), ČT - Vaření - příprava lehkých pokrmů. Zájemci o výše uvedené kroužky se mohou přihlásit u vedoucí TD Evy Kepkové.

30. Stížnosti na průběh služby TD, na práci zaměstnanců TD nebo přání a podněty související s činností této sociální služby mohou klienti nebo jejich blízcí uvést do Knihy přání a stížností, která je umístěna v šatně zařízení. Podrobné informace o podávání stížností jsou uveřejněny na nástěnce služby. Klienti jsou o podávání stížností pravidelně informováni při sociálních hrách.

31. Havarijní a nouzové situace v TD a jejich řešení je vyvěšeno na nástěnce - Informace.