Raná péče je sociální služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let. Poskytujeme ji rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo s podezřením na odchylku od běžného vývoje (tedy i v případě, že ještě není určena žádná diagnóza a rodiče teprve začínají řešit, jaké odborníky vyhledat, apod.). Každá rodina, která vstoupí do rané péče, získá svého poradce. Poradci mají zkušenosti v oblasti fyzioterapie, speciální pedagogiky a sociální problematiky, navštěvují rodinu v jejím přirozeném prostředí, tj. doma, jednou za měsíc. Rodina ale může využít i ambulantní místnost přímo v organizaci. Služba je poskytována zdarma. Za rodinami vyjíždíme po celém Plzeňském kraji.

Cíle rané péče

 • posláním Rané péče v MOTÝL, z.ú. je podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením, podpora psychomotorického vývoje dětí s ohledem na speciální potřeby a aktivizace a posilování kompetencí rodiny, vytváření podmínek pro úspěšnou sociální integraci
 • zajistit současnou vývojovou úroveň dítěte a podílet se na psychomotorickém vývoji dítěte
 • podpořit rodiny při integraci do běžné společnosti
 • zmírnit důsledky zdravotního postižení, a tím zkvalitnit život rodiny

Koho podporujeme?

 • rodiny s dětmi s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
 • rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
 • rodiny s dětmi s opožděným psychomotorickým vývojem, s dětmi s podezřením na odchylky od běžného vývoje nebo s dětmi s ohroženým vývojem (nízká porodní váha, komplikovaný porod, úrazy apod.)
 • nejčastěji se setkáváme s diagnózami DMO, Downův syndrom, poruchy autistického spektra, glykogenóza, ...

Co nabízíme

 • každé rodině poradce
 • podporu v náročných životních situacích
 • půjčování rehabilitačních, didaktických pomůcek a odborné literatury
 • pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny (žádosti o dávky, odvolání, doprovod k soudu, ...)
 • podporu při vyhledávání předškolního a školního zařízení
 • kontakty na další odborníky a organizace
 • setkávání klientských rodin


 • dále ve spolupráci s rodinným centrum MOTÝL nabízíme:

  • začleňování dětí s postižením mezi zdravé vrstevníky v rámci volnočasových aktivit

  • zábavná odpoledne jednou měsíčně

  • týdenní letní pobyty mimo Plzeň

Na realizaci daného projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje a statutárního města Plzně.