Provozní řád Rodinného centra MOTÝL 

Rodinné centrum MOTÝL nabízí aktivity rodinám s dětmi (dopolední aktivity pro rodiče s dětmi, jednorázové akce, semináře). Do aktivit jsou integrovány děti se zdravotním postižením (dále jen ZP) zejména z Rané péče MOTÝL.

Provozní doba: po 7:30 – 12:30

út 7:30 – 12:30

st 7:30 – 12:30

čt 7:30 – 12:30

pá 7:30 – 12:30

Organizační struktura:

ředitelka: Hana Breníková, brenikova@motyl-plzen.cz, +420 774 855 133

předsedkyně správní rady: Hana Svobodová, kancelar@motyl-plzen.cz

vedoucí provozu a PR: Zuzana Antošová, kancelar@motyl-plzen.cz, +420 724 822 985

koordinátorka aktivit: Jana Solničková, solnickova@motyl-plzen.cz, +420 774 855 134

koordinátorka Cvičení rodičů s dětmi: Olga Michálková, michalkova@motyl-plzen.cz, +420 795 773 599

koordinátorka asistentů: Tereza Kabourková, kabourkova@motyl-plzen.cz, +420 725 427 925

lektorky aktivit:

Veselá školička: Jana Solničková

Cvičení rodičů s dětmi: Olga Michálková

Zápisy do aktivit probíhají 3x ročně ve stanovených termínech (leden, červen a srpen). Do aktivit je možné se přihlásit i v průběhu roku. Pro zápis je třeba vyplnit on-line přihlášku na webu https://www.rcvlnka-plzen.cz/prihlasky/  nebo vyplnit a odevzdat papírovou přihlášku do kanceláře v době úředních hodin. Papírová forma přihlášky je k dispozici v obýváku, malé tělocvičně a v kanceláři.

Po domluvě s koordinátorkou vybrané aktivity je možné využít ukázkovou hodinu v případě, že se rodič rozhoduje, zda je dítě schopné navštěvovat vybranou aktivitu. V době lednových a červnových zápisů probíhá k vyzkoušení aktivit Týden otevřených dveří, kdy se mohou rodiče s dětmi zapojit do jednotlivých aktivit. Pokud se rodiče s dětmi pro aktivitu rozhodnou, je zkušební hodina zahrnuta do kurzovného, pokud se pro aktivitu nerozhodnou, ukázkovou lekci nehradí.

Platba kurzovného probíhá převodem na účet nebo v hotovosti po potvrzení přihlášky zaměstnancem Rodinného centra MOTÝL Pokud se klient přihlásí na 3 a více lekcí po začátku pololetí, platí jen částku za počet lekcí, které bude absolvovat do konce kurzu. Dovolené v průběhu kurzu nejsou důvodem k odečítání kurzovného, klienti si mohou aktivitu nahradit v jiný den nebo využít k náhradě jiný druh aktivity.

Vzhledem k pandemické situaci během roku 2020 a 2021, je zavedena možnost distanční výuky. Volba mezi prezenční a případnou distanční formou, anebo jen prezenční formou aktivit, je na každém klientovi a zaškrtává se vybraná možnost již při přihlašování v přihlášce.

V případě, že klient zvolí pouze prezenční docházku, je povinen uhradit plné kurzovné do termínu plateb pro daný zápis. Informaci o termínu platby dostane vždy po zaslání přihlášky.

V případě, že by centrum muselo být během pololetí uzavřeno, záleží na délce uzávěry, jak se bude postupovat s kurzovným:

  • Pokud bude centrum uzavřené tak, že po otevření bude možné lekce nahradit, nebude se kurzovné vracet. Je počítáno s tím, že by klient chodil na aktivitu 2x týdně.
  • Pokud bude centrum uzavřeno tak, že nebude možné neproběhlé lekce nahradit, klient si zažádá o vrácení části kurzovného, které bude vráceno ve výši, která bude odpovídat počtu lekcí, které nebylo možné nahradit.

Pro klienty, kteří zvolí prezenční i distanční formu (ta by byla zavedena jen v případě uzavření centra na základě vládních opatření), platí pravidlo uhrazení celého kurzovného. Pokud je centrum otevřeno, klient chodí prezenčně, pokud je centrum uzavřeno na základě vládních opatření přechází se do distanční formy- on-line (jsou zasílány odkazy na sledování on-line aktivity) nebo video lekce (přidávané každý týden na web organizace nebo je zasílán odkaz na youtube).

Po přihlášení a informaci o přijetí rodiče s dítětem na aktivitu, dostane klient přístupové údaje do elektronického náhradového a rezervačního systému Auksys e-mailem. Registraci klienta do náhradového systému provádí zaměstnanci organizace, klient se po té do náhradového systému přihlásí prostřednictvím přístupových údajů.

Přes náhradový a rezervační systém Auksys, dostupný na https://rcvlnka.auksys.com/ je potřeba, aby se klienti omlouvali z lekcí, kterých se nebudou moci zúčastnit. Omluvy lekcí, probíhají přes náhradový a rezervační systém Auksys a to nejpozději do 23h předchozího dne. V tomto systému je zároveň možné naplánovat náhrady zmeškaných lekcí. Za omluvení a případnou náhradu lekce si zodpovídají sami klienti. Náhradu je třeba vyčerpat v předplaceném pololetí. V případě řádně omluvené dlouhodobé nemoci ke konci pololetí lze domluvit převod náhrad do dalšího období nebo je možné po domluvě s koordinátorem aktivitu ukončit a vrátit zbytek kurzovného (vztahuje se jen na budoucí lekce). Náhrady jsou vstřícností centra, ne jeho povinností. Kdyby tedy nebylo z provozních důvodů centra možné náhradu řádně omluvené lekce uskutečnit, není centrum povinno jakkoliv jinak nahrazovat zameškané lekce. Informace potřebné k užívání rezervačního systému jsou uvedeny v "Nápovědě" na výše uvedeném webu.

Potvrzení o uhrazení kurzovného pro potřeby pojišťovny

Pro vystavení potvrzení o zaplacení kurzovného je potřeba vypsat žádost na webu

https://www.motyl-plzen.cz/zapisy/  po rozkliknutí aktivity na kterou jste přihlášení a odeslat ji online. Potvrzení bude připraveno do 10 pracovních dnů a předáno na aktivitě či v kanceláři centra.

Na aktivity je potřeba chodit včas, aby nebyly narušovány jednotlivé programy. Do aktivit integrujeme děti se ZP, které mohou mít po domluvě k dispozici asistenta – praktikanta odborných škol nebo dobrovolníka z dobrovolnických organizací.

Kočárky se zamykají v průchodu, klíč visí vedle šatních skříněk na zárubni dveří. V šatně se k úschově bot a oblečení využívají uzamykatelné skříňky. Klíček od skříňky si klienti nechávají u sebe po dobu trvání aktivity a při odchodu ho umisťují zpět do malé skříňky na klíče. Případné ztráty klíčů je třeba nahlásit v kanceláři organizace. Své věci je třeba mít stále v dohledu, za ztrátu organizace neodpovídá.


"Obývák" je místnost, kterou mohou klienti využívat po skončení aktivit nebo když čekají na své děti, nejpozději však do konce provozní doby centra, která se v jednotlivé dny liší. Aktuální provozní doba je vyvěšena na vstupních dveřích do centra. V obýváku je k dispozici samoobslužný bufet (návod používání je umístěn na dvířkách bufetové skříňky), rychlovarná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Používané nádobí je třeba po sobě umýt v umývárně na WC, kde je prostředek na mytí nádobí i utěrka. Nádobí se vrací na původní místo do skříňky. V obýváku je potřeba udržovat čistotu a uklízet po sobě i svých dětech vše používané.

Toalety a umývárna jsou umístěny pouze v přízemí. Prosíme rodiče o vyhazování použitých jednorázových plen pouze do speciálních košů na pleny (při správném používání zabraňují úniku zápachu), které jsou umístěny v šatně, v umývárně a v prvním patře v malé tělocvičně.

Zodpovědnost za děti, místa pro čekání na aktivity

Na dopoledních aktivitách Cvičení rodičů s dětmi a Veselá školička jsou rodiče přítomni vždy. Lektor Veselé školičky si vyzvedává rodiče a děti na aktivitu v "obýváku". Pro Cvičení rodičů s dětmi využívají rodiče k čekání na aktivitu "malou tělocvičnu" v prvním patře, odkud si je vyzvedává lektorka cvičení. Tamtéž se mohou rodiče s dětmi aklimatizovat před cvičením, odložit autosedačky, přebytečné oblečení atp.

Rodič odpovídá za své dítě v průběhu celé aktivity. Děti je potřeba mít pod dohledem po celou dobu aktivity a přítomnosti v organizaci i na zahradě.

Nouzové situace

V případě nouzových situací (např. karanténa vyhlášená vládou ČR, KHS apod.) může být výuka nahrazena distanční formou, viz informace výše v odstavci Platba kurzovného. Zároveň si centrum vyhrazuje možnost reagovat na opatření dle nutnosti (např. uzavřením obýváku veřejnosti, nemožností využívat prostory čekáren, změnou vchodů do centra, apod.).

Distanční forma aktivit připadá v úvahu jen pro klienty, kteří s ní budou souhlasit už při přihlašování na aktivitu, tedy zaškrtnou tuto variantu v Přihlášce na aktivitu. Distanční forma aktivit je nabízena buď jako online program přes různé platformy (např. Zoom, Skype, …), případně off line formou, tedy nahraným videem s programem.

Spolupráce

Prosíme o hlášení všech závad, znečištění a připomínek v kanceláři nebo své lektorce. Lze využít i knihu přání a stížností, která je umístěna v kanceláři.

Do centra je povolen vstup pouze dětem a rodičům bez zdravotních potíží (virózy, nachlazení apod.).

Vstup je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek a v centru i jeho okolí je zakázáno kouření a užívání návykových či omamných látek.